Městský klub

MKLToto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo zastupitelstvo města Litovel.

Krátký historický exkurz uvádí že až do výše uvedeného roku objekt budovy pro svou činnost užívaly odbory podniku Tesla Litovel. Toto zařízení mělo název: Sdružený klub ROH. Bylo tedy podnikovým kulturním zařízením.

Ve své činnosti se Městský klub řídí svou ZŘIZOVACÍ LISTINOU (poslední novelizace v květnu 2005). Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah jeho činnosti. Blíže specifikováno: Jaké kulturní služby má Městský klub poskytovat občanům města a jeho regionu. Mezi ty základní patří především:

 Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a organizační struktury jako jeho součásti. Podle ní je Městský klub rozdělen do 2 oddělení:

  1. Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace) 
  2. Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.)


 V rámci své činnosti rovněž Městský klub spolupracuje s dalšími kulturními organizacemi a firmami města: 

Pro svou činnost Městský klub využívá sály v budovách a objektech města, které současně spravuje: 


Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory souborům a skupinám zájmové umělecké činnosti.

Městský klub v současné době provozuje také svou VÝSTAVNÍ SÍŇ, kde se především prezentují výtvarná umělecká díla studia ATELIER fotografů a výtvarníků působících v městě Litovli, jeho regionu a nebo z jiných měst ČR.

Programová realizace akcí vzdělávacích, poznávacích, zábavných i činnost zájmových uměleckých skupin vychází z dramaturgického plánu Městského klubu, který je základním předpokladem pro zajištění kulturních služeb a kulturního servisu občanům města.